Anlamıyorum.

Yine oldu. Yine o his, yine o tutum, yine o güç, neden? Niye?

Sorgulamak, yaptığım en sık şeylerden birisi. İçimi yiyip bitiriyor. Bunu yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Olmuyor.

Soğuk rüzgarlar esiyor gibi sanki. Gecenin en karanlık saatlerinde, bu satırları yazarken üşüyor içim, karışıyor gözyaşlarımla.

--

--

French IT student from the internets.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store